..............Algemene voorwaarden

 1. Begripsbepalingen
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Advocatenkantoor Hoen: het kantoor dat gedreven wordt door de zelfstandig opererende advocaat mr. M.T. Hoen
  Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Advocatenkantoor Hoen een overeenkomst aangaat of is aangegaan
 2. Toepasselijkheid
  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Hoen en opdrachtgever.
  2.2. Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de algemene voorwaarden.
  2.3. De door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.
 3. Overeenkomst
  3.1. Alle opdrachten worden, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is van opdrachtgever dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Advocatenkantoor Hoen.
  3.2. Het is Advocatenkantoor Hoen te allen tijde toegestaan de opdracht op te zeggen.
 4. Vergoeding
  4.1. Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever het overeengekomen (uur)tarief, te vermeerderen met omzetbelasting verschuldigd.
  4.2. Opdrachtgever is tevens gehouden de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke verschotten, zoals kosten van uittreksels uit openbare registers, leges, vast recht en explootkosten, aan Advocatenkantoor Hoen te vergoeden.
  4.3. De door Advocatenkantoor Hoen gehanteerde tarieven worden eenmaal per jaar ge´ndexeerd conform de indexeringscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat daarvoor nadere kennisgeving aan opdrachtgever noodzakelijk is.
  4.4. Ingeval van gesubsidieerde rechtsbijstand komt een proceskostenvergoeding toe aan Advocatenkantoor Hoen voor tenminste het bedrag dat de Raad voor Rechtsbijstand op de gedeclareerde toevoeging in mindering brengt.
 5. Betaling
  5.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn veertien dagen te rekenen vanaf factuurdatum.
  5.2. Na ommekomst van de betalingstermijn zal opdrachtgever over het openstaande bedrag twee procent (2 %) rente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd zijn.
  5.3. Na ommekomst van de betalingstermijn is Advocatenkantoor Hoen zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. Advocatenkantoor Hoen is gerechtigd de met die maatregelen gemoeide kosten op opdrachtgever te verhalen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op vijftien procent (15 %) van het verschuldigde tenzij deze kosten hoger zijn.
  5.4. Na ommekomst van de betalingstermijn is Advocatenkantoor Hoen zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen. Advocatenkantoor Hoen is gerechtigd de kosten gemoeid met die maatregelen integraal, dus in afwijking van enige forfaitaire proceskostenvergoedingsregeling, op de opdrachtgever te verhalen.
 6. Toe- en verrekening
  6.1. Betalingen strekken ongeacht de door opdrachtgever bij betaling gedane aanwijzing in de eerste plaats in mindering op kosten als bedoeld in 7.3 en 7.4, in de tweede plaats op de verschenen rente als bedoeld in 7.2 en ten slotte op de declaraties die het langst openstaan.
  6.2. Verrekening van enige vordering die opdrachtgever op Advocatenkantoor Hoen mocht hebben, is uitgesloten, evenals vervreemding of bezwaring van een dergelijke vordering.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Hoen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door opdrachtgever op grond van de betreffende opdracht aan Advocatenkantoor Hoen betaalde bedragen.
  7.2. Advocatenkantoor Hoen is bij een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever nooit aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden indirecte- dan wel gevolgschade, waaronder meer in het bijzonder doch niet uitsluitend gederfde winst, omzet en gemiste inkomsten begrepen worden, en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden.
  7.3. Schade waarvoor Advocatenkantoor Hoen aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Advocatenkantoor Hoen te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
  7.4. Iedere vordering ten laste van Advocatenkantoor Hoen vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
  7.5. Indien derden door Advocatenkantoor Hoen worden ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht, is Advocatenkantoor Hoen niet aansprakelijkheid voor enige tekortkoming zijdens die derden of enige door die derden veroorzaakte schade.
 8. Derdengelden
  8.1. Gelden die Advocatenkantoor Hoen Advocaten voor anderen onder zich houdt, worden geplaatst op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Hoen.
  8.2. Over deze gelden wordt door Advocatenkantoor Hoen geen rente vergoed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Toepasselijk recht en geschillen
  9.1. De rechtsverhouding(en) tussen Advocatenkantoor Hoen en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
  9.2. Geschillen voortvloeiende uit rechtsverhouding(en) tussen Advocatenkantoor Hoen en opdrachtgever worden behoudens waar het betaling van de aan Advocatenkantoor Hoen verschuldigde vergoeding betreft beslecht door arbitrage zoals bepaald in het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur.
  9.3. Niettegenstaande het voorgaande blijft het Advocatenkantoor Hoen vrij staan geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De rechtbank Noord-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
Advocatenkantoor Hoen | contactJan Hofswijk 6
9241HN Wijnjewoude
tel 0516-481171
fax 0516-712191
www.advocatenkantoorhoen.nl
info@advocatenkantoorhoen.nl


VRAGENFORMULIER
KvK Leeuwarden 51533596
BTW nr. NL001434578B56

Disclaimer
Privacy Verklaring