..............Algemene voorwaarden

 1. Begripsbepalingen
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Advocatenkantoor Hoen: het kantoor dat gedreven wordt door de zelfstandig opererende advocaat mr. M.T. Hoen
  Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Advocatenkantoor Hoen een overeenkomst aangaat of is aangegaan
 2. Toepasselijkheid
  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Hoen en opdrachtgever.
  2.2. Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de algemene voorwaarden.
  2.3. De door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.
 3. Overeenkomst
  3.1. Alle opdrachten worden, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is van opdrachtgever dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Advocatenkantoor Hoen.
  3.2. Het is Advocatenkantoor Hoen te allen tijde toegestaan de opdracht op te zeggen.
 4. Vergoeding
  4.1. Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever het overeengekomen (uur)tarief, te vermeerderen met omzetbelasting verschuldigd.
  4.2. Opdrachtgever is tevens gehouden de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke verschotten, zoals kosten van uittreksels uit openbare registers, leges, vast recht en explootkosten, aan Advocatenkantoor Hoen te vergoeden.
  4.3. De door Advocatenkantoor Hoen gehanteerde tarieven worden eenmaal per jaar geÔndexeerd conform de indexeringscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat daarvoor nadere kennisgeving aan opdrachtgever noodzakelijk is.
  4.4. Ingeval van gesubsidieerde rechtsbijstand komt een proceskostenvergoeding toe aan Advocatenkantoor Hoen voor tenminste het bedrag dat de Raad voor Rechtsbijstand op de gedeclareerde toevoeging in mindering brengt.
 5. Betaling
  5.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn veertien dagen te rekenen vanaf factuurdatum.
  5.2. Bij overschrijding van een termijn van betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan en is een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd. Daarnaast worden dan de wettelijk toegestane incassokosten en rente in rekening gebracht. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliŽnt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van cliŽnt. Advocatenkantoor Hoen kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beŽindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Bovendien kan Advocatenkantoor Hoen:
  • van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  • desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
  • van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan de werkzaamheden van Advocatenkantoor Hoen ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incassokosten wordt verleend.
 6. Toe- en verrekening
  6.1. Betalingen strekken ongeacht de door opdrachtgever bij betaling gedane aanwijzing in de eerste plaats in mindering op kosten van Advocatenkantoor Hoen, in de tweede plaats op de verschenen rente en ten slotte op de declaraties die het langst openstaan.
  6.2. Verrekening van enige vordering die opdrachtgever op Advocatenkantoor Hoen mocht hebben, is uitgesloten, evenals vervreemding of bezwaring van een dergelijke vordering.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Hoen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door opdrachtgever op grond van de betreffende opdracht aan Advocatenkantoor Hoen betaalde bedragen.
  7.2. Advocatenkantoor Hoen is bij een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever nooit aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden indirecte- dan wel gevolgschade, waaronder meer in het bijzonder doch niet uitsluitend gederfde winst, omzet en gemiste inkomsten begrepen worden, en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden.
  7.3. Schade waarvoor Advocatenkantoor Hoen aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Advocatenkantoor Hoen te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
  7.4. Iedere vordering ten laste van Advocatenkantoor Hoen vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
  7.5. Indien derden door Advocatenkantoor Hoen worden ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht, is Advocatenkantoor Hoen niet aansprakelijkheid voor enige tekortkoming zijdens die derden of enige door die derden veroorzaakte schade.
 8. Derdengelden
  8.1. Er is op grond van artikel 6.21 lid 2 van de Verordening op de advocatuur geen Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Hoen.
  8.2. Op grond van artikel 6.22 lid 4 van de Verordening op de advocatuur heeft de stichting geen bankrekening voor derdengelden beschikbaar.
 9. Wwft
  9.1 De dienstverlening van Advocatenkantoor Hoen kan vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In verband hiermee kan Advocatenkantoor Hoen verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland). Volgens de wet mag Advocatenkantoor Hoen zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.
  9.2 Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord. Informatie over de toepassing van de WWFT wordt verstrekt op: https://www.advocatenorde.nl/praktijkuitoefening/wwft-en-toezichthandelingen
 10. Toepasselijk recht en geschillen
  10.1. De rechtsverhouding(en) tussen Advocatenkantoor Hoen en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
  10.2. Geschillen voortvloeiende uit rechtsverhouding(en) tussen Advocatenkantoor Hoen en opdrachtgever worden -behoudens waar het betaling van de aan Advocatenkantoor Hoen verschuldigde vergoeding betreft -beslecht door arbitrage zoals bepaald in het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur.
  10.3. Niettegenstaande het voorgaande blijft het Advocatenkantoor Hoen vrij staan geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De rechtbank Noord-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
Advocatenkantoor Hoen | contact

Jan Hofswijk 6
9241HN Wijnjewoude
tel 0516-481171
fax 0516-712191
www.advocatenkantoorhoen.nl
info@advocatenkantoorhoen.nl


VRAGENFORMULIER
KvK Leeuwarden 51533596
BTW nr. NL001434578B56

Disclaimer
Privacy Verklaring