..............Privacy Verklaring

Advocatenkantoor Hoen is een onafhankelijk kantoor gevestigd in Wijnjewoude. In deze Privacy Verklaring wordt u geÔnformeerd over de manier waarop binnen Advocatenkantoor Hoen met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze Privacy Verklaring is onder meer van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van de contactpersonen bij onze cliŽnten, relaties en verwijzers, en ook op de bezoekers aan onze website www.advocatenkantoorhoen.nl.

Advocatenkantoor Hoen is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring kan tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld wanneer er aanpassingen zijn in de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als dit nodig is op basis van de wet- en regelgeving.

Inhoud Privacy Verklaring:
 1. Op wie is deze Privacy Verklaring van toepassing?
 2. Welke persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Hoen van u?
 3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt? 
 4. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 5. Hoe heeft Advocatenkantoor Hoen uw persoonsgegevens verkregen?
 6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
 7. Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?
 8. Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.
 9. Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt?
 10. Uw rechten
 11. Cookies
 12. Websites van derden
 13. Onze contactgegevens

1. Op wie is deze Privacy Verklaring van toepassing?

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle personen die deze website bezoeken of op degenen van wie Advocatenkantoor Hoen in het kader van juridische dienstverlening persoonsgegevens verwerkt.

Personen van wie Advocatenkantoor Hoen persoonsgegevens verwerkt zijn:
 • Contactpersonen bij onze cliŽnten
 • Contactpersonen bij onze potentiŽle cliŽnten
 • Contactpersonen bij onze relaties
 • Contactpersonen bij onze verwijzers
 • Ontvangers van onze uitingen, zoals toekomstige nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten die door of in samenwerking met van Advocatenkantoor Hoen worden georganiseerd.
 • Bezoekers van onze website www.advocatenkantoorhoen.nl
 • Personen die contact opnemen met Advocatenkantoor Hoen of van wie Advocatenkantoor Hoen persoonsgegevens verwerkt in verband met de dienstverlening

2.  Welke persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Hoen van u?

De persoonsgegevens die Advocatenkantoor Hoen van u verwerkt zijn:
 • Persoonsgegevens die door u  aan Advocatenkantoor Hoen zijn verstrekt
 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere elektronische communicatiemiddelen
 • Persoonsgegevens verkregen uit ander bronnen
Persoonsgegevens door u verstrekt:
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door Advocatenkantoor Hoen. Dit zijn gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en identiteitsdocumenten
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op vragenformulieren of andere webformulieren. De precieze inhoud van de gegevens hangt af van de inhoud van de vragenformulieren en webformulieren
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, bijeenkomsten, seminars etc. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn zoals vermeld op visitekaartjes
 • Andere persoonsgegevens die door u worden verstrekt.
Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van de website van Advocatenkantoor Hoen of andere elektronische communicatiemiddelen. Dit kunnen gegevens zijn zoals:
 • IP-adres (uniek identificatienummer van uw apparaat wanneer u verbinding maakt met internet) dat Advocatenkantoor Hoen gebruikt om inzicht te verkrijgen in uw belangstelling voor onze website
 • Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bezochte paginaís en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke sociale media platforms zoals LinkedIn. Dit zijn namen en contactgegevens
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster. Dit zijn bijvoorbeeld het KvK nummer en contactgegevens
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites, zoals bedrijfswebsites.
 

3.  Voor welke doeleinden verwerkt Advocatenkantoor Hoen uw persoonsgegevens?

Advocatenkantoor Hoen kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om een overeenkomst uit te voeren waarin u Advocatenkantoor Hoen opdracht heeft verstrekt tot het leveren van juridische diensten
Indien u een zaak in behandeling geeft aan Advocatenkantoor Hoen worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd.
Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak.
Ook kunnen er gegevens van betrokken partijen verwerkt worden.

Om juridische procedures te kunnen voeren.
Om geleverde diensten te factureren.
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen.
Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/algemene_leidraad_wwft_tz0031z2fd.pdf

De Algemene wet Inzake Rijksbelastingen verplicht Advocatenkantoor Hoen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken en te bewaren.

Om contact met u te onderhouden.
Advocatenkantoor Hoen vindt het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken worden de bij ons beschikbare persoonsgegevens gecombineerd en geanalyseerd. Op basis daarvan wordt bepaald welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties worden geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens verwerkt die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd.

Om analyses op te stellen.
Voor het opstellen van analyses worden gebruikt:

Interactiegegevens:
Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Advocatenkantoor Hoen en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen Advocatenkantoor Hoen en u.

Gedragsgegevens:
Persoonsgegevens die Advocatenkantoor Hoen verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden afgeleid uit uw surfgedrag op onze website of doordat u informatie heeft aangevraagd. Maar ook via gevoerde inbound telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies, worden alleen met uw toestemming verzameld en gebruikt. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. Zie ook ons cookie statement

Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.
Advocatenkantoor Hoen kan cliŽnten vragen mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder klanttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop met de verkregen informatie wordt omgegaan.

Om de website van Advocatenkantoor Hoen te verbeteren en te beveiligen.

Om gebruikersstatistieken op te stellen.
De gebruikersstatistieken van de website stelt Advocatenkantoor Hoen in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie wordt gebruikt om de website van Advocatenkantoor Hoen te verbeteren.

Ter controle van toegang tot het kantoor en ter bescherming van de veiligheid.
Wanneer u Advocatenkantoor Hoen bezoekt of onze spreekuurlocatie in Gorredijk, wordt bij aankomst uw naam genoteerd. Ook wordt de buitenzijde van het kantoor bewaakt door middel van camerabeelden. Dit is om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor. Camerabeelden worden in beginsel na 4 weken vernietigd.

Voor het uitvoeren van audits.

4. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Advocatenkantoor Hoen verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van ťťn van de grondslagen uit de AVG. Advocatenkantoor Hoen baseert zich op de volgende grondslagen:

Toestemming

Advocatenkantoor Hoen vraagt uw toestemming voor deelname aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Advocatenkantoor Hoen vraagt uw toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.

Als uw toestemming is gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kunt u hier doen of door contact met ons op te nemen.

De verwerking is noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst. 

Indien u Advocatenkantoor Hoen een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, worden persoonsgegevens verwerkt indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.


Wettelijke verplichting

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/algemene_leidraad_wwft_tz0031z2fd.pdf

Gerechtvaardigd belang

Advocatenkantoor Hoen mag ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op uw privacy. Zo kunnen bijvoorbeeld uw contactgegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor bijeenkomsten en evenementen.

Ook heeft Advocatenkantoor Hoen een gerechtvaardigd belang als persoonsgegevens worden gebruikt om met u in contact te komen, wanneer u ons zelf benadert.

Advocatenkantoor Hoen heeft niet altijd toestemming nodig om u te benaderen. Wanneer Advocatenkantoor Hoen uw e-mailadres verkrijgt door het leveren van diensten dan kun Advocatenkantoor Hoen u via direct marketing gelijksoortige diensten aanbieden. In dit geval heeft Advocatenkantoor Hoen een gelegitimeerd belang om u deze diensten aan te bieden.

 

5. Hoe heeft Advocatenkantoor Hoen uw persoonsgegevens verkregen?

Sommige informatie wordt automatisch verkregen wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie wordt verzameld bijvoorbeeld door middel van cookies.
Andere informatie verkrijgt Advocatenkantoor Hoen wanneer u deze actief aan ons verstrekt. Dit is bijvoorbeeld wanneer u een cliŽnt van ons bent of wordt, of wanneer u zich aanmeldt voor bijvoorbeeld bijeenkomsten.
Daarnaast verkrijgt Advocatenkantoor Hoen informatie van derden zoals persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster, of persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites. Ook verkrijg Advocatenkantoor Hoen informatie van zakelijke sociale media bronnen zoals LinkedIn.

6. Hoe lang bewaart Advocatenkantoor Hoen uw persoonsgegevens?

Advocatenkantoor Hoen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Tenzij Advocatenkantoor Hoen in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moet bewaren:
 • zal Advocatenkantoor Hoen uw persoonsgegevens verwijderen als u uw toestemming hebt ingetrokken of als u voor opt-out heeft gekozen.
 • zal Advocatenkantoor Hoen uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het beŽindigen van onze zakelijke relatie verwijderen.
Voor de opslagtermijnen van cookies wordt verwezen naar ons Cookie Statement op de website.
Camerabeelden worden in beginsel niet langer dan 4 weken bewaard.
Bezoekersregistratie wordt zes maanden na datum van verval van het recht op toegang respectievelijk na datum van het bezoek verwijderd, tenzij u vraagt om de gegevens langer te bewaren.

7. Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn alleen op een "need to know" basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij Advocatenkantoor Hoen.
Buiten de in deze Privacy Verklaring genoemde situaties, zal Advocatenkantoor Hoen uw persoonsgegevens niet bekendmaken tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om nakoming van deze Privacy Verklaring af te dwingen.

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen.
Bijvoorbeeld bij het procederen tegen een wederpartij en het sluiten van een overeenkomst.

Indien een rechterlijke uitspraak Advocatenkantoor Hoen verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciŽle doeleinden.
Hierop bestaat ťťn uitzondering. Wanneer Advocatenkantoor Hoen met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een bijeenkomst of evenement, organiseert.
In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.
 
Advocatenkantoor Hoen kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Advocatenkantoor Hoen sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
Advocatenkantoor Hoen werkt bijvoorbeeld met dienstverleners die hostingdiensten leveren.
Verder zijn er ICT-dienstverleners die Advocatenkantoor Hoen ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.

8. Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER

De dossiers die door Advocatenkantoor Hoen worden behandeld zijn, worden vastgelegd en bewaard in Nederland. De daarin opgenomen persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met derde partijen. Deze partijen kunnen zich bevinden buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Wanneer van toepassing, heeft Advocatenkantoor Hoen passende veiligheidsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te delen.

Advocatenkantoor Hoen kan deze gegevens doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten, of indien dat noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering waarvoor wij u juridische ondersteuning verlenen.

De verwerker buiten de EER die ons diensten verleent bij het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en het verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website, is gevestigd in de Verenigde Staten en heeft een registratie voor het EU-US Privacy Shield. Meer informatie daarover vindt u op: https://www.privacyshield.gov/welcome

9. Hoe beveiligt Advocatenkantoor Hoen uw persoonsgegevens?

Advocatenkantoor Hoen doet zijn uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming van verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens waarvoor Advocatenkantoor Hoen verantwoordelijk is.
 
Ter beveiliging van uw persoonsgegevens heeft Advocatenkantoor Hoen onder meer de volgende technische en organisatorische maatregelen getroffen:
 • Beschikbaarheid en continuÔteit: Advocatenkantoor Hoen doet zijn uiterste best voor hoge beschikbaarheid en continuÔteit van zijn website en systemen.
 • Device management en beveiliging: uitsluitend apparaten die door Advocatenkantoor Hoen worden gemanaged hebben direct toegang tot de systemen. Apparaten die niet door Advocatenkantoor Hoen worden gemanaged, hebben geen toegang tot onze systemen.
 • Fysieke beveiliging: de toegang tot het pand van Advocatenkantoor Hoen is beveiligd door camerabeveiliging. Alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang tot ons pand.
 • Autorisaties: de toegang tot de systemen van Advocatenkantoor Hoen is role-based beveiligd.
 • Monitoring van onze systemen: de systemen van Advocatenkantoor Hoen worden continue via monitoring door een gecertificeerde derde partij, gecheckt op verdacht gedrag.
 • AVG design: Elk nieuw systeem waar Advocatenkantoor Hoen mee willen gaan werken zal vooraf moeten worden getest of voldaan wordt aan de principes privacy-by-design en privacy-by-default.
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordelinen (DPIA): voordat Advocatenkantoor Hoen een nieuw systeem in gebruik nemen zal dat systeem ook worden onderwerpen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, indien dit wettelijk vereist is.
 • Datalekken: gedetecteerde datalekken worden door Advocatenkantoor Hoen zo snel mogelijk gemeld.

10. Uw rechten

Op grond van de privacyregelgeving heeft u diverse privacy rechten.
 
U kunt verzoeken om:
 • inzage in de persoonsgegevens die Advocatenkantoor Hoen van u verwerkt.
 • uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens die Advocatenkantoor Hoen van u verwerkt incompleet of inaccuraat zijn.
 • bepaalde persoonsgegevens van u te wissen.
 • uw gegevens over te dragen aan een andere partij.
U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie deze webpagina voor een overzicht van uw rechten onder de privacyregelgeving. In voorkomend geval heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Cookies

Advocatenkantoor Hoen maakt gebruik van cookies op zijn website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. Cookies worden alleen gebruikt voor het registreren van het aantal bezoekers van www.advocatenkantoorhoen.nl

12. Websites van derden

De website van Advocatenkantoor Hoen bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Advocatenkantoor Hoen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin is Advocatenkantoor Hoen verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms

13. Onze contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop Advocatenkantoor Hoen omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen:
Advocatenkantoor Hoen
Jan Hofswijk 6
9241 HN Wijnjewoude
0516-481171
info@advocatenkantoorhoen.nl
Met dit e-mailadres kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming
Advocatenkantoor Hoen | contact

Jan Hofswijk 6
9241HN Wijnjewoude
tel 0516-481171
fax 0516-712191
www.advocatenkantoorhoen.nl
info@advocatenkantoorhoen.nl


VRAGENFORMULIER
KvK Leeuwarden 51533596
BTW nr. NL001434578B56

Disclaimer
Privacy Verklaring